Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony)
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú, v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Tlačivá na stiahnutie: 
Vybavuje: Anna Gregorová, telefón: 047/4898624, e-mail: velkylom@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: xxxx za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt
Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Vybavuje: Anna Gregorová, telefón: 047/4898624, e-mail: velkylom@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce
Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Anna Gregorová, telefón: 047/4898624, e-mail: velkylom@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


Odhlásenie z trvalého pobytu
Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje: Anna Gregorová, telefón: 047/4898624, e-mail: velkylom@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana
Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • ak budova zanikla

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive.

Potrebné doklady k vybaveniu:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

Tlačivá na stiahnutie:
Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.
Vybavuje: Anna Gregorová, telefón: 047/4898624, e-mail: velkylom@gmail.com
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.


 

Daň za psa

O B E C  V E Ľ K Ý   L O M

991 03 Pôtor, IČO:00319660

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oznamovacia povinnosť

vznik daňovej povinnosti – daň za psa

podľa Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014

 

 

 

Meno a priezvisko (názov právnickej osoby)        ....................................................................

 

Adresa bydliska (sídla firmy)                                 ....................................................................

 

 

V súlade s § 27 ods. 1 Zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý ukladá fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnosť oznámiť správcovi dane za psa vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 

o z n a m u j e m    OBCI  VEĽKÝ LOM

 

 

Údaje o predmete dane /popis psa/

 

 

že som sa stal vlastníkom psa  plemeno 1) ....................................................................

 

pohlavie ..................................................... výška psa .................................................

 

farba psa ..................................................... chovaného od 2)           .............................

 

na mieste 3) ....................................................................................................................

 

Vek psa ku dňu tohto priznania je ....................................................................................

 

V súlade s § 3 zákona NR SR č. 282/2004, ktorým sa upravujú podmienky držania psov ďalej oznamujem:

 

Tetovacie číslo psa (ak ho pes má) je             .........................................................

 

Údaj o čipovaní (ak ho pes má)                     ........................................................

 

 

Dňa:                                                                           Podpis daňovníka:

 

uviesť číslo evidenčnej známky psa vydanej Mestom Modrý Kameň

uviesť dátum odkedy je pes daňovníkom chovaný

uviesť miesto chovu


 

Zánik daňovej povinnosti

O B E C  V E Ľ K Ý  L O M

991 03  Pôtor, IČO:00319660

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Oznamovacia povinnosť

zánik daňovej povinnosti – daň za psa

 

 

Menovaný /daňovník podľa evidencie:

 

Meno a priezvisko, titul :                                        ......................................................

 

Adresa trvalého pobytu :                                        ......................................................

 

 

Čestne  p r e h l a s u j e m,  že dňom ..........................................................................................

nevlastním psa a žiadam, aby som bol z evidencie daňovníkov miestnej dane za psa vyradený.

 

Dôvod vyradenia /zániku daňovej povinnosti k dani za psa

 

Dôvod vyradenia:

prirodzený úhyn

eutanázia       

strata

darovanie /dedenie                                        Meno a adresa nového majiteľa

 

predaj                                                            Meno a adresa nového majiteľa

umiestnenie do útulku

držanie psa na území inej obce

iné

 

Údaje o predmete dane /popis psa/

 

Meno psa                                                                   ............................................

Plemeno psa                                                              ............................................

Pohlavie psa                                                              ............................................

Výška psa                                                                  ............................................

Farba psa                                                                   ............................................

 

 

 

Daňovník je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Správca dane je povinný chrániť osobné údaje daňovníka v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Daňovník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

 

 

Dňa:                                                                                      Podpis daňovníka:

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka